Logo

Důležitá hygienická a organizační opatření

 

Vážení rodiče,

na naší škole se budeme snažit na všech našich zařízeních předcházet možné nákaze COVID-19, a proto jsme přijali důležitá hygienická opatření. V případě výskytu infekčního onemocnění u Vašeho dítěte/žáka Vás žádám o zodpovědný přístup a také součinnost při vyzvedávání Vašich dětí/žáků. 

 

OBECNÉ INFORMACE

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 • Od dětí/žáků se před prvním příchodem nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro vstup žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

 • Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách.

 • Není plošně zavedena povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

 • Zákonným zástupcům žáků a dalším osobám není vstup do školy a pobyt uvnitř budovy školy povolen (o případných výjimkách škola zákonné zástupce průběžně informuje např. při organizace prvního dne a třídních schůzek).

 • Zákonní zástupci využívají komunikaci s pedagogy školy prostřednictvím ŠkolyOnLine, e-mailem, případně telefonicky.

 • Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku..)

 • Škola má zavedené izolační místnosti pro případ výskytu infekčního onemocnění u žáka během pobytu ve škole

 

CESTA DO ŠKOLY

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti/žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená případnými mimořádnými opatřeními. 

 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 • Děti/Žáci jsou pravidelně poučeni o dodržování základních hygienických zásad při pobytu ve škole (mytí rukou, používání dezinfekce, respirační hygiena).

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem, kterou žáci využívají.

 • V co nejkratším čase po příchodu do školy si každý žák důkladně po dobu 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou papírovými ručníky na jedno použití nebo osoušeči.

 • Ve třídách se bude často a intenzivně větrat, a to i během vyučování.

 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení, předmětů a povrchů probíhá vícekrát denně.

 

KROKY ŠKOLY V PODEZŘENÍ NA VÝSKYT COVID – 19

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/ do školy – dítě/žák/ není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně  a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu

 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/ ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy.

 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • Škola k měření teploty používá bezkontaktní teploměr (při podezření na infekční onemocnění včetně Covid - 19)

 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického či alergického onemocnění (rýma, kašel), je vstup do školy umožněn pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že dítě netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost). Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

 • Žádáme, abyste své dítě/žáka vybavili rouškou, kterou použije v případně výskytu infekčního onemocenění.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Při vstupu do prostor školní jídelny ZŠ si žáci vydezinfikují ruce. 

 • Není umožněn samoobslužný výdej (odebírání příborů ze zásobníků).

 • Výdej stravy bude realizován v souladu s nařízením MŠMT a budou dodržována veškerá hygienická opatření. Abychom zabránili kumulaci žáků v prostorách před školní jídelnou ZŠ, bude vytvořen harmonogram odchodů žáků jednotlivých tříd ročníků na obědy. Žáky s časovým rozvrhem obědů seznámí třídní učitel.

 

ŠKOLNÍ  DRUŽINA / KROUŽKY / ŠKOLNÍ AKCE

 • Jednotlivá oddělení školní družiny jsou neměnná a svou činnost realizují v oddělených místnostech. Skupinu tvoří žáci předem určených tříd.

 • Při slučování skupin (od 15.00 hodin) mají žáci vyhrazen oddělený prostor tak, aby nedocházelo k přímému kontaktu žáků z jiných skupin, tříd.

 • V místnostech školní družiny se často a intenzivně větrá.

 • V co největší míře využíváme s dětmi pobyt venku (areál školy).

 • Kroužky budou zahájeny od měsíce října podle aktuální epidemiologické situace a nahlášeného počtu žáků.

 • Plavecký výcvik není zakázán nebo omezen.

 • Školní akce s rodiči se do odvolání ruší.

 • Je možné organizovat školní výlety, adaptační pobyty apod. v závislosti na aktuální epidemiologické situaci tzv. „semaforu“ a podle organizačních možností školy.

 

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID – 19 U DÍTĚTE, ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

 • Školu v případě výskytu zpravidla kontaktuje příslušná KHS.

 • V případě výskytu se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.

 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích děti, žáky, zákonné zástupce a zřizovatele.

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním (dálkovým) způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy/oddělení/skupiny/kurzu. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

 • Ostatní žáci, kterých se nařízená karanténa netýká, pokračují v prezenčním vzdělávání.

 


 

V Ludgeřovicích dne 03.09.2020
Mgr. Karel Moric,
ředitel školy

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu