Logo

Informace k zápisovým lístkům

Informace o jednotné přijímací zkoušce a
k vydávání zápisových lístků

Vážení rodiče,
termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo MŠMT na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté
obory vzdělávání
a úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých
gymnázií.

Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do 17. června pro obory
vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií
(do 8 kalendářních dnů po termínu konání
jednotné přijímací zkoušky) musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve
škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy) pořadí
přijatých uchazečů pod registračním číslem.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s
ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také
poučení o možnosti podání odvolání.


Zápisový lístek
Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na
dané střední škole.
Termín pro odevzdání zápisového lístku pro uchazeče ve čtyřletých oborech vzdělání je
do 23. června 2020, pro uchazeče v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je
do 24. června 2020.


Vydávání zápisového lístku
Podle vyhlášky č. 244/2018 Sb. § 17
škola zápisový lístek s údaji identifikujícími uchazeče vydává uchazeči nebo zákonnému
zástupci uchazeče na základě ověření jeho totožnosti.

Žádáme rodiče, aby si vyzvedli zápisový lístek pro své dítě od 25.05.2020 u zástupce ředitele
školy Mgr. Vladimíry Liškové, tel. 731581030.
Pokud si z důvodů pracovního vytížení zápisový lístek nemůžete vyzvednout, informujte
zástupce ředitele školy. Na základě telefonické domluvy nebo emailu
(vladimira.liskova@zsludgerovice.cz) bude zápisový lístek vydán žákovi.

V Ludgeřovicích dne 25.05.2020

Mgr. Karel Moric,
ředitel školy

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

Tvůrce webu